1-اجرای عملیات احداث بوستان واقع در 76 متری سعید آباد جنب سازمان آب در سطح محدوده منطقه 18 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600273/94/141 مورخ 27/08/94 با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

2-احداث پایانه اتوبوسرانی شهید باقری در منطقه18 به شماره قرارداد1363254/89 مورخ 10/12/93 با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
3-  پروژه بازسازی و مقاوم سازی کارخانه رنگ شماره 1 شرکت در قلعه حسن خان  واقع در شهر قدس شرکت سازه رهاورد دنا
4- پروژه احداث کارخانه رنگ شماره 2 شرکت واقع در اشتهارد کرج شرکت سازه رهاورد دنا

5-عملیات اجرایی اصلاح هندسی سطح منطقه 16 به شماره قرارداد 1242060/40 مورخ 13/10/94 با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
6-اجرای عملیات خرید و نصب سرویس بهداشتی و نمازخانه پایانه مغان در سطح منطقه 4 به شماره قرارداد 116565 مورخ 10/12/94 با شهرداری منطقه 4 تهران

7-تکمیل عملیات اجرایی بوستان لواسانی(زیرسازی،جدولگذاری و کفپوش) و کف سازی پایانه باقری واقع در سطح محدوده منطقه 18 شهرداری تهران به شماره قرارداد700037 مورخ 19/02/95 با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

8- اجرای عملیات اصلاح هندسی در سطح منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 27418 مورخ 31/06/95 با شهرداری منطقه 16 تهران

9- اجرای عملیات اصلاح هندسی و احداث رفیوژ در سطح منطقه 7  شهرداری تهران به شماره قرارداد 767840/89 مورخ 10/07/92 با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران