1- عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 2 منطقه 9 شهرداری تهران به شماره قرارداد 61587/2ن/509 مورخ 22/10/90 به مبلغ 690،000،000 ریال با شهرداری منطقه 9
  2- عملیات تهیه رنگ ترافیکی و عملیات خط کشی معابر در سطح منطقه 4 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1417448/322 مورخ 20/12/90 به مبلغ 963/231/909/2 ریال با موسسه هادیان شهر
  3- عملیات ترسیم خط کشی معابر سطح منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد 119685/12/90 مورخ 27/12/90 به مبلغ 300،000،000 ریال با شهرداری منطقه 5 
  4- عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 6 منطقه 4 شهرداری تهران به شماره قرارداد 139283 مورخ 28/12/90 به مبلغ 699،959،220 ریال با شهرداری منطقه 4
  5- عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 9 منطقه 4 شهرداری تهران به شماره قرارداد 139282 مورخ 28/12/90 به مبلغ 699،959،220 ریال با شهرداری منطقه 4
  6- عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 8 منطقه 4 شهرداری تهران به شماره قرارداد 139298 مورخ 28/12/90 به مبلغ 699،959،220 ریال با شهرداری منطقه 4 
  7- عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 2 منطقه 9 شهرداری تهران به شماره قرارداد78415/2ن/509 مورخ 29/12/90 به مبلغ 700،000،000 ریال با شهرداری منطقه 9
  8- عملیات خط کشی معابر در سطح شرق منطقه 4 شهرداری تهران به شماره قرارداد 3575/504 مورخ 21/1/91 به مبلغ 1.211.827.435.75 با موسسه هادیان شهر 
  9- عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 6 منطقه 18 شهرداری تهران به شماره قرارداد 4974963/26/518 مورخ 21/3/91 به مبلغ 592.388.153 با شهرداری منطقه 18
  10- عملیات خط کشی معابر در سطح محدود ناحیه 4 منطقه 18 شهرداری تهران به شماره قرارداد 4974948/26/518 مورخ 21/3/91 به مبلغ 695.908.985 با شهرداری منطقه 18
  11- عملیات خط کشی معابر در سطح محدوده ناحیه 2 منطقه 18 شهرداری تهران به شماره قرارداد 4974942/26/518 مورخ 21/3/91 به مبلغ 695.908.985 با شهرداری منطقه 18
  12- عملیات خط کشی معابر در سطح محدوده ناحیه 3 منطقه 18 شهرداری تهران به شماره قرارداد 4974894/26/518 مورخ 21/3/91به مبلغ 695.908.985 با شهرداری منطقه 18
  13- عملیات خط کشی معابر در سطح محدوده ناحیه 1 منطقه 18 شهرداری تهران به شماره قرارداد 4974893/26/518 مورخ 21/3/91 به مبلغ 695.908.985 با شهرداری منطقه 18
  14- عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر در سطح محدوده منطقه 5 شهرداری منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 300211/91/141 مورخ 30/3/91 به مبلغ 1.425.000.000 با سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
  15- عملیات اجرای خط کشی علائم افقی معابر و اپوکسی در سطح محدوده منطقه 9 شهرداری تهران به شماره قرارداد 300311/91/141 مورخ 17/5/91 به مبلغ 899.967.052 با سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
  16- عملیات اجرای تهیه ترسیم خط کشی معابر در سطح محدوده منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد 300366/91/141 مورخ 16/6/91 به مبلغ 1.904.017.900 با سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
  17- عملیات خرید و اجرای خط کشی با رنگ ترافیکی در سطح محدوده منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 31589/ت مورخ 15/6/91 به مبلغ 699.000.000 با شهرداری منطقه 7 
  18- عملیات اجرای خط کشی علائم افقی معابر در سطح محدوده منطقه 9 شهرداری تهران به شماره قرارداد 300411/91/141 مورخ 16/6/91 به مبلغ 4.999.727.239 با سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
  19- عملیات اجرای خط کشی معابر در منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 917159/322 مورخ 8/8/91 به مبلغ 3.000.000.000 با موسسه هادیان شهر
  20- عملیات تعمیر و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی نواحی 1 و 4 منطقه 13 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1248 /91/333 مورخ 16/8/91 به مبلغ 1.751.000.000 با شرکت جهان اقتصاد
  21- عملیات خط کشی معابر فاز یک منطقه 4 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1015840/322 مورخ 1/9/91 به مبلغ 1،456،310،680 ریال با موسسه هادیان شهر 
  22- عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 2 منطقه 16 شهرداری تهران به شماره 52381/42/516 مورخ 7/9/91 به مبلغ 690،000،000 ریال با شهرداری منطقه 16
  23- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح ناحبه 3 منطقه 16 شهرداری تهران به شماره 52379/42/516 مورخ 7/9/91 به مبلغ 690،000،000 ریال با شهرداری منطقه 16
  24- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطه ناحیه 1 منطقه 16 شهرداری تهران به شماره 52384/42/516 مورخ 7/9/91 به مبلغ 690،000،000 ریال با شهرداری منطقه 16
  25- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح ناحیه 6 منطقه 16 شهرداری تهران به شماره 52382/42/516 مورخ 7/9/91 به مبلغ 690،000،000 ریال با شهرداری منطقه 16
  26- عملیات خط کشی معابر سطح منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرار داد 1659/16/91/333 مورخ 9/10/91 به مبلغ 6،500،000،000 ریال با شرکت جهان اقتصاد 
  27- عملیات تهیه و نصب و اجرای علائم افقی ترافیکی در محدوده شهرداری منطقه 6 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1223919/89 مورخ 25/10/91 به مبلغ 1،456،310،679 ریال با شرکت عمران کارکنان شهرداری تهران 
  28- عملیات تهیه رنگ ترافیکی جهت خط کشی معابر در سطح منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 75981/ت مورخ 21/11/91 به مبلغ 700،000،000 ریال با شهرداری منطقه 7
  29- عملیات علائم افقی ترافیکی خط کشی در سطح منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 122328/24/322 مورخ 29/11/91 به مبلغ 6،250،000،000 ریال با موسسه هادیان شهر 
  30- عملیات خط کشی معابر در سطح منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد 2662/5/91/333 مورخ 13/12/91 به مبلغ 1،500،000،000 ریال با شرکت جهان اقتصاد 
  31- عملیات خط کشی معابر سطح منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد 2663/5/91/333 مورخ 13/12/91 به مبلغ 1،000،000،000 ریال با شرکت جهان اقتصاد
  32- عملیات خط کشی نواحی 1-2-3 شهرداری منطقه 6 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1480364/89 مورخ 16/12/91 به مبلغ 600.000.000.000ر ریال با شرکت عمران کارکنان شهرداری تهران 
  33- عملیات تهیه و نصب کفپوش ایستگاه های اتوبوس در محدوده شهرداری منطقه 6 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1497820/89 مورخ 21/12/91 به مبلغ 4.854.368.932 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  34- عملیات خط کشی معابر الف در محدود شهرداری منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1497933/89 مورخ 21/12/91 به مبلغ 1.553.398.058 ریال با شرکت عمرانی کارکنان 
  35- عملیات مربوط به خرید و اجرای خط کشی در سطح شهرداری منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 2945/07/91/333 مورخ 21/12/91 به مبلغ 2.000.000.000 ریال با شرکت جهان اقتصاد 
  36- عملیات خط کشی معابر (ب) در شهرداری منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1510054/89 در تاریخ 22/12/91 به مبلغ 873.786.407 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  37- عملیات خط کشی معابر ناحیه 3 منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 73417/12/516 مورخ 26/12/91 به مبلغ 690.000.000 ریال با شهرداری منطقه 16
  38- عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 2 منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد74079/22/516 مورخ 27/12/91 به مبلغ690،000،000 ریال با شهرداری منطقه 16
  39- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 116374/89 مورخ 09/02/92 به مبلغ 4،854،368،932 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  40- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح ناحیه 4 منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 6065/ت مورخ 10/04/92 به مبلغ 1،950،000،000 ریال با شهرداری منطقه 7
  41- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح ناحیه 5 منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 6068/ت مورخ 10/04/92 به مبلغ 1،649،000،000 ریال با شهرداری منطقه 7
  42- عملیات اجرای پروژه علائم ترافیکی (خط کشی معابر) در سطح منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 415656/322 مورخ 15/04/92 به مبلغ 10،300،000،000 ریال با موسسه هادیان شهر تهران
  43- عملیات خرید انواع مصالح خط کشی در بزرگراههای سطح شهر تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) به شماره قرارداد 400098/92/141 مورخ 23/04/92 به مبلغ 9.000.000.000 ريال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  44- اجرای عملیات مرتبط مصالح خط کشی در بزرگراههای سطح شهر تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) به شماره قرارداد 400099/92/141 مورخ 23/04/92 به مبلغ 1.000.000.000 ريال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  45- عملیات اجرای پروژه علائم ترافیکی (خط کشی معابر) در سطح منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 519899/512 مورخ 12/05/92 به مبلغ 5،150،000،000 ریال با موسسه هادیان شهر تهران
  46- عملیات خط کشی معابر ناحیه یک و سطح منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد 647282/322 مورخ 12/06/92 به مبلغ 2،000،000،000 ریال با موسسه هادیان شهر
  47- خرید انواع مصالح خط کشی در سطح منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 6289/02/92/333 مورخ 23/06/92 به مبلغ 9،000،000،000 ریال با شرکت جهان اقتصاد 
  48- خرید انواع مصالح خط کشی در سطح منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 6295/02/92/333 مورخ 23/06/92 به مبلغ 9،000،000،000 ریال با شرکت جهان اقتصاد
  49- اجرای عملیات مرتبط با مصالح خط کشی در سطح منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 6291/02/92/333 مورخ 23/06/92 به مبلغ 1،000،000،000 ریال با شرکت جهان اقتصاد
  50- اجرای عملیات مرتبط با مصالح خط کشی در سطح منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 6293/02/92/333 مورخ 23/06/92 به مبلغ 1،000،000،000 ریال با شرکت جهان اقتصاد
  51- اجرای عملیات خط کشی معابر در سطح نواحی 3و4و5 منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرارداد 400165/92/141 مورخ 30/06/92 به مبلغ 2،500،000،000 ریال با سازمان عمرانی منطقه شهرداری تهران.
  52- اجرای عملیات خط کشی معابر 2 در سطح منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 910031/89 مورخ 18/08/92 به مبلغ 3،000،000،000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  53- اجرای عملیات خط کشی معابر در سطح منطقه 4 شهرداری تهران به شماره قرارداد 76212 مورخ 29/07/92 به مبلغ 2،500،000،000 ریال با شهرداری منطقه 4 تهران 
  54- اجرای عملیات خط کشی معابر طرح استقبال از مهر در سطح منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 952898/89 مورخ 29/08/92 به مبلغ 5،000،000،000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  55- اجرای عملیات مرتبط با مصالح خط کشی در سطح منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 910136/89 مورخ 19/08/92 به مبلغ 1،000،000،000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  56- اجرای عملیات مرتبط با مصالح خط کشی در سطح منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 910023/89 مورخ 18/08/92 به مبلغ 1،000،000،000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  57- خرید انواع مصالح خط کشی در سطح منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 941580/89 مورخ 27/08/92 به مبلغ 9،000،000،000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  58- خرید انواع مصالح خط کشی در سطح منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد 941557/89 مورخ 27/08/92 به مبلغ 9،000،000،000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  59- اجرای عملیات اصلاح هندسی و احداث رفیوژ در سطح منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 767840/89 مورخ 10/07/92 به مبلغ 1،500،000،000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  60- عملیات تهیه رنگ ترافیکی و اجرای عملیات خط کشی معابر در سطح منطقه 4 شهرداری تهران به شماره قرارداد 858744/89 مورخ 04/08/92 به مبلغ 7،000،000،000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  61- اجرای عملیات خط کشی معابر در سطح شهر دامغان به شماره قرارداد 5/7833 مورخ 21/07/92 به مبلغ500،000،000 ریال با شهرداری دامغان
  62- خرید مصاالح خط کشی معابر در سطح شهر دامغان به شماره قرارداد 5/9622 مورخ 14/09/92 به مبلغ2،000،000،000 ریال با شهرداری دامغان
  63- عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیکی در سطح نواحی 1 و 4 منطقه 13 به شماره قرارداد 17466 مورخ 30/09/92 به مبلغ 2،500،000،000 ریال با سازمان همیاری های شهرداری استان تهران
  64- عملیات فروش و اجرای عملیات افقی ترافیک (خط کشی معابر در سطح منطقه 4 شهرداری تهران) به شماره قرارداد 7987/06/92/333 مورخ 04/10/92 به مبلغ 3،000،000،000 ریال با شرکت جهان اقتصاد
  65- خرید مصالح و ترمیم خط کشی های محوری و اجرای بستر سطوح در معابر بزرگراهی و اجرای انواع علائم افقی مورد نیاز در معابر شهری به شماره قرارداد 1136231/40 مورخ 17/10/92 به مبلغ 39،989،638،615 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  66- اجرای عملیات علائم افقی در بزرگراه امام علی در سطح منطقه 14 شهرداری تهران به شماره قرارداد 400301/92/141 مورخ 07/11/92 به مبلغ 2،500،000،000 ریال با سازمان عمرانی منطقه شهرداری تهران
  67- عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه 17 شهرداری تهران به شماره قرارداد 22534 مورخ 12/11/92 به مبلغ 3،000،000،000 ریال با سازمان همیاری های شهرداری استان تهران
  68- اجرای عملیات خط کشی در بزرگراه امام علی در سطح منطقه 14 شهرداری تهران به شماره قرارداد 400301/92/141 مورخ 07/11/92 به مبلغ 2،500،000،000 ریال با سازمان عمرانی منطقه شهرداری تهران
  69- اجرای عملیات خط کشی در سطح نواحی 3 و 4 و 5 منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرارداد 400165/92/141 مورخ 09/11/92 به مبلغ 2،500،000،000 ریال با سازمان عمرانی منطقه شهرداری تهران
  70- خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نوسازی علائم و پارک حاشیه ای در معابر سطح شهری به شماره قرارداد 1245800/40 مورخ 14/11/92 به مبلغ 13،617،157،172 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  71- تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر درسطح محدود منطقه 16 به شماره قرارداد 500014/93/141 مورخ 06/02/93 به مبلغ 3،000،000،000 ریال با سازمان عمرانی منطقه شهرداری تهران
  72- خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نوسازی علائم و پارک حاشیه ای در معابر سطح شهری به شماره قرارداد 140499/40 مورخ 15/02/93 به مبلغ 15،496،109،520 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  73- تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر درسطح محدود منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 67502 مورخ 27/01/93 به مبلغ 11،273،128،100 ریال با شهرداری منطقه 7 تهران
  74- خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نوسازی علائم و پارک حاشیه ای بزرگراههای شرقی و غربی به شماره قرارداد 422530/40 مورخ 21/04/93 به مبلغ 15،956،141،289 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  75- اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر به شماره قرارداد 4/17022 مورخ 28/03/92 به مبلغ 499.417.400ريال با شهرداری گرگان
  76- عملیات اجرای علائم افقی ترافیکی سطح نواحی 3، 5 و 6 شهرداری منطقه 14 تهران به شماره قرارداد 23185/57/514 مورخ 09/04/93 به مبلغ 4.669.358.850ريال با شهرداری منطقه 14 
  77- عملیات اجرای علائم افقی ترافیکی(خط کشی) به شماره قرارداد 500165/93/141 مورخ 18/04/93 به مبلغ 5.939.999.327 ريال با سازمان عمرانی مناطق
  78- اجرای عملیات تهیه مصالح و خط کشی عابر پیاده به طول 3840 متر به صورت بلوکی با عرض 50سانتی متر با رنگ سرد تک و دو جزئی در سطح منطقه 6 شهرداری تهران به شماره قرارداد 4/24587 مورخ 26/04/93 به مبلغ 825.600.000 ریال با شهرداری گرگان 
  79- عملیات افقی (خط کشی) به شماره قرارداد 29558/506 مورخ 30/04/93 به مبلغ 1.750.000.000ريال با شهرداری منطقه 6 تهران
  80- عملیات افقی ترافیکی(خط کشی) به شماره قرارداد 29582/506 مورخ 30/04/93به مبلغ 1.750.000.000ريال با شهرداری منطقه 6 تهران
  81- اجرای عملیات خط کشی معابر (محوری سرد و گرم) در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرار 500222/93/141 مورخ 31/04/93 به مبلغ 4.622.640.502 ريال با سازمان عمرانی مناطق 
  82- اجرای عملیات ترسیم خط کشی معابر (92283) در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد500234/93/141 به مبلغ 914.974.0300ريال با سازمان عمرانی مناطق تهران
  83- خط کشی معابر ناحیه 4 به شماره قرار 33589/303 مورخ 13/05/93 به مبلغ 637.927.277ريال با شهرداری منطقه 3 تهران
  84- خط کشی معابر ناحیه 1 به شماره قرارداد 33591/503 مورخ 13/05/93 به مبلغ 637.927.277 ريال با شهرداری منطقه 3 تهران
  85- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر نواحی1و3و6 به شماره قرارداد29905/39/512 مورخ 18/05/93 به مبلغ 3.500.000.000ريال با منطقه 12 شهرداری تهران
  86- اجرای عملیات خط کشی معابر نواحی 1 و 4 منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرارداد 500304/93/141 مورخ 27/05/93 به مبلغ 3.701.733.084 ريال با سازمان عمرانی مناطق
  87- اجرای عملیات خط کشی معابر نواحی 3 و 5 منطقه 3 شهرداری تهران با شماره قراردا500305/93/141 مورخ 27/05/93 با مبلغ 3.701.733.084 ريال با سازمان عمرانی مناطق
  88- رنگ آمیزی خطوط منقطع و متصل جهت اجرای عملیات به شماره قرارداد 15699 مورخ 2/06/93 با مبلغ 2.000.000.000ريال با شهرداری بابلسر
  89- اجرای علائم ترافیکی و انتظامی روی سطوح افقی با رنگ دو جزئی در سطح شهر تبریز با شماره قرارداد 77/3357 مورخ 11/06/93 به مبلغ 2.318.000.000ريال 
  90- عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 5 به شماره قرارداد 50683/514 مورخ 27/07/93 به مبلغ 878.984.983 ريال با شهرداری منطقه 14
  91- اجرای خط کشی محل عابر پیاده و طول خیابان های اصلی سطح شهر با شماره 22781/13 مورخ 01/08/93 به مبلغ 1.500.000.000ريال با شهرداری پاکدشت 
  92- خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نوسازی علائم افقی بزرگراههای شرقی - غربی به شماره قرارداد 1099292/40 مورخ 13/10/93 به مبلغ 34،324،985،955 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  93- خرید مصالح و اجرای انواع عملیات خط کشی در معابر شهر تهران به شماره قرارداد 1099275/40 مورخ 13/10/93 به مبلغ 34،753،014،585 ريال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  94- خرید مصالح و اجرای انواع عملیات مرمت و نگهداری علائم افقی در معابر بزرگراهی و غیر بزرگراهی به شماره قرارداد 1099275/40 مورخ 13/10/93 به مبلغ 34،753،014،585 ريال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  95- خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نگهداری علائم افقی در معابر بزرگراهی و غیر بزرگراهی به شماره 1099249/40 مورخ 13/10/93 به مبلغ585/770/713/34ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  96- خرید و اجرای خط کشی عابر پیاده رنگ قرمز واقع در حوزه خدماتی منطقه یک اهواز به شماره قرارداد 115050/14/11 مورخ 23/10/93 مبلغ پیمان 000/000/650 ریال 
  97- عملیات اجرای خط کشی و پروژه خط سفید به شماره قرارداد75875/57/514 مورخ 18/11/93 به مبلغ 780/915/299/10 ریال با شهرداری منطقه 14 تهران
  98- اجرای عملیات خط کشی عابر پیاده و بستر سطوح در نواحی1 و5 منطقه5 شهرداری تهران به شماره 500739/93/141 مورخ 26/11/93 مبلغ پیمان 866/315/689/2 با سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
  99- اجرای عملیات خط کشی معابر در سطح نواحی 3و4و5 منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرارداد 500737/93/141 به تاریخ 26/11/93 مبلغ اولیه 730/944/628/4 ریال با سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
  100- احداث پایانه اتوبوسرانی شهید باقری در منطقه18 به شماره قرارداد1363254/89 مورخ 10/12/93 مبلغ پیمان 000/000/000/5ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  101- عملیات خط کشی معابر در سطح نواحی 1و2 منطقه6 به شماره قرارداد75520/506 مورخ 23/10/93به مبلغ 000/000/000/16ریال با شهرداری منطقه 6 تهران
  102- خرید مصالح و مرمت انواع علائم افقی و پارک حاشیه ای در معابر به شماره قرارداد 1368400/40 مورخ 11/12/93 به مبلغ 160/787/078/32 ریال با سازمان ترافیک و حمل و نقل تهران
  103- خرید رنگ دو جزیی و اجرای خط کشی و طرح فلشی و شماره گذاری پارکینگهای سطح شهر شیراز به شماره قرارداد 52653/94 مورخ 13/02/94 به مبلغ 000/080/913/3 ریال با شهرداری شیراز
  104- عملیات خط کشی و محوطه سازی پایانه شهید محلاتی و معابر منتهی به آن به شماره قرارداد 14133/57/514 مورخ 05/03/94 به مبلغ 075/551/629/9 ریال با شهرداری منطقه 14 تهران
  105- خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نوسازی علایم افقی در بزرگراه های شمالی و جنوبی و معابر سطح شهر تهران به شماره قرارداد 488440/40 مورخ 24/04/94به مبلغ 290/860/568/12 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
  106- خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نوسازی علائم افقی در بزرگراه شرقی – غربی و معابر سطح شهر تهران به شماره قرارداد 488417/40 مورخ 24/04/94 به مبلغ 590/894/533/11 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
  107- اجرای عملیات خط کشی معابر در مسیرهای خطوط ویژه در محدوده منطقه 12 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600153/94/141 مورخ 12/05/94 به مبلغ 178/850/966/8 با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  108- عملیات خط کشی محوری، هاشور و کلمات به شماره قرارداد 50982/33/511 مورخ 29/01/94 به مبلغ 704/977/299/6 ریال با شهرداری منطقه 11
  109- عملیات خط کشی به روش سایش مکانیکی و اجرای خط کشی محوری،عابر پیاده، نوشتار و هاشور در سطح نواحی 1 و 3به شماره قرارداد8666/33/511 مورخ 19/05/94 به مبلغ 121/944/249/5 ریال با شهرداری منطقه 11
  110- عملیات خط کشی به روش سایش مکانیکی و اجرای خط کشی محوری، عابر پیاده،نوشتار و هاشور در سطح نواحی 2و4 به شماره قرارداد 8667/33/511 مورخ 19/05/94 به مبلغ 806/973/879/5 ریال با شهرداری منطقه 11
  111- اجرای عملیات خط کشی های معابر شهری در سطح منطقه4 به شماره قرارداد 32865 مورخ 24/05/94 به مبلغ 5.665.000.000 ریال با شهرداری منطقه 4 تهران
  112- اجرای خط کشی معابر و اجرای پروژه خط سفید به شماره قرارداد41627/39/512 مورخ 06/07/94 به مبلغ 13.787.495.941ریال با شهرداری منطقه 12 تهران
  113- عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی(خط کشی های معابر) نواحی 1و2 منطقه 6 به شماره قرارداد48161/506 مورخ 28/06/94 به مبلغ 7.339.448.947 ریال با شهرداری منطقه 6 تهران
  114- اجرای عملیات اپوکسی در عرشه و راه پله پلهای عابر پیاده در سطح منطقه 16 به شماره قرارداد37100/42/516 مورخ 06/08/94 به مبلغ 4.464.955.350 ریال با شهرداری منطقه 16 تهران
  115- اجرای عملیات خط کشی و امحاء طرح خط سفید در محدوده منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600243/94/141مورخ 13/08/94 به مبلغ 7.304.388.000 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  116- عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در محدود منطقه 13 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600245/94/141 مورخ 13/08/94 به مبلغ 2.999.976.844 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  117- اجرای خط کشی معابر در محدوده منطقه 9 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600272/94/141 مورخ 27/08/94 به مبلغ 3.980.578.031 ر یال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  118- اجرای عملیات احداث بوستان واقع در 76 متری سعید آباد جنب سازمان آب در سطح محدوده منطقه 18 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600273/94/141 مورخ 27/08/94 به مبلغ 4.083.993.593 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  119- خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نگهداشت علائم افقی در بزرگراه های شمالی- جنوبی و معابر سطح شهر تهران به شماره قرارداد 1089174/40 مورخ 04/09/94 به مبلغ 31.654.837.358 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  120- خط کشی و امحاء در طرح خط سفید سطح معابر منطقه 16 به شماره قرارداد 41855/42/516 مورخ 07/09/94 به مبلغ 10.000.000.000 ریال با شهرداری منطقه 16 تهران
  121- عملیات اجرا و نگهداری خط کشی های معابر در محدوده منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600289/94/141 مورخ 16/09/94 به مبلغ 5.504.585.906 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  122- خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نوسازی علائم افقی در معابر سطح شهر تهران به شماره قرارداد 1089173/40 مورخ 04/09/94 به مبلغ 32.350.548.070 ر یال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  123- خرید مصالح و اجرای خط کشی معابر در محدوده شهرداری منطقه 2 تهران به شماره قرارداد 1124734/89 مورخ 15/09/94 به مبلغ 10.000.000.000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  124- اجرای عملیات خط کشی ناحیه 4 در محدوده منطقه 20 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600309/94/141 مورخ 05/10/94 به مبلغ 3.394.248.775 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  125- عملیات اجرایی اصلاح هندسی سطح منطقه 16 به شماره قرارداد 1242060/40 مورخ 13/10/94 به مبلغ 11.713.000.000 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  126- خط کشی معابر در محدوده شهرداری منطقه2 تهران به شماره قرارداد 1391869/89 مورخ 12/11/94 به مبلغ 10.000.000.000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
  127- اجرای عملیات خرید و نصب سرویس بهداشتی و نمازخانه پایانه مغان در سطح منطقه 4 به شماره قرارداد 116565 مورخ 10/12/94 به مبلغ 803.044.159 با شهرداری منطقه 4 تهران
  128- عملیات تهیه رنگ دو جزیی پلاستیک سرد و اجرای 50.000 متر طول خط کشی محوری در سطح شهر شیراز به شماره قرارداد 674682 مورخ 27/12/94 به مبلغ 9.000.000.000 ریال با شهرداری شیراز
  129- تکمیل عملیات اجرایی بوستان لواسانی(زیرسازی،جدولگذاری و کفپوش) و کف سازی پایانه باقری واقع در سطح محدوده منطقه 18 شهرداری تهران به شماره قرارداد700037 مورخ 19/02/95 به مبلغ 10.325.356.154 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  130- خط کشی محل تردد عابرین و سرعت گیرها به شماره قرارداد 29915 مورخ 22/03/95 به مبلغ 5.000.000.000 ریال با شهرداری اسلامشهر
  131- اجرای عملیات امحاء و خط کشی ناحیه 5 در سطح منطقه 20 شهرداری تهران به شماره قرارداد19170 مورخ13/04/95 به مبلغ 4.738.410.731 ریال با شهرداری منطقه 20 تهران
  132- اجرای عملیات امحاء و خط کشی ناحیه2 در سطح منطقه 20 شهرداری تهران به شماره قرارداد 19166 مورخ 13/04/95 به مبلغ 4.743.853.485 ریال با شهرداری منطقه 20 تهران
  133- تهیه مصالح و اجرای خط کشی سطح بزرگراه های منطقه 19 شهرداری تهران به شماره قرارداد 11295 مورخ8/04/95 به مبلغ 5.000.000.000 ریال با شهرداری منطقه 19 تهران
  134- اجرای عملیات تراش خط کشی به روش سایش مکانیکی و اجرای خط کشی محوری،عابر پیاده،نوشتار و هاشور در سطح منطقه 11 شهرداری تهران به شماره 12551 مورخ 31/05/95 به مبلغ 6.238.526.782ریال با شهرداری منطقه 11 تهران
  135- اجرای علائم افقی ترافیکی در سطح منطقه 9 شهرداری تهران به شماره قرارداد 25402 مورخ 27/06/95 به مبلغ 4.240.000.000 ریال با شهرداری منطقه 9 تهران
  136- شستشوی خط کشی معابر منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 26425 مورخ 27/06/95 به مبلغ 1.100.914.842ریال با شهرداری منطقه 7 تهران
  137- اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه18 شهرداری تهران به شماره قرارداد 27545 مورخ 29/06/95 به مبلغ 5.701.208.157ریال با شهرداری منطقه 18 تهران
  138- اجرای عملیات اصلاح هندسی در سطح منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 27418 مورخ 31/06/95 به مبلغ 3.600.000.000 ریال با شهرداری منطقه 16 تهران
  139- اجرا و امحاء خط کشی در سطح ناحیه4 منطقه 20 شهرداری تهران به شماره قرارداد 38249 مورخ 13/07/95 به مبلغ 4.239.260.050 ریال با شهرداری منطقه 20 تهران
  140- ترسیم خط کشی معابر سطح نواحی 3و5و6 منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد51066 مورخ 17/07/95 به مبلغ 4.649.200.236ریال با شهرداری منطقه 5 تهران
  141- اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 30380 مورخ 19/07/95 به مبلغ 4.215.000.000 ریال با شهرداری منطقه 16 تهران
  142- عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در سطح محدوده منطقه 12 تهران مورخ 24/7/95 به مبلغ 8.990.000.000 ریال با شهرداری منطقه 12 تهران
  143- اصلا ح هندسی در سطح معابر منطقه2 فاز یک به شماره قرارداد 69515 مورخ 28/07/95 به مبلغ 4.444.994.791 ریال با شهرداری منطقه 2 تهران
  144- اجرای عملیات رنگ آمیزی ترافیکی معابر اصلی جزیره کیش به شماره قرارداد 1196 مورخ 02/08/95به مبلغ 30.963.974.866ریال با شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش
  145- عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 5 به شماره قرارداد 6833مورخ 05/08/95 به مبلغ 1.273.970.757 ریال با شهرداری منطقه 7 تهران
  146- اجرای عملیات خط کشی معابر در سطح نواحی 1و2و3 منطقه 4 به شماره قرارداد 61756 مورخ 02/08/95 به مبلغ 2.954.000.000ریال با شهرداری منطقه 4 تهران
  147- خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نوسازی علائم افقی در بزرگراه های شمالی-جنوبی معابر سطح شهر تهران به شماره قرارداد1038004 مورخ 17/08/95 به مبلغ 23.289.975.582 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک
  148- تهیه مصالح و اجرای خط کشی رشت به شماره قرارداد 805 مورخ 19/08/95 به مبلغ 24.307.319.500ریال با شهرداری رشت
  149- تهیه و اجرای خط کشی معابر منتهی به مدارس و مساجد در سطح منطقه 17 تهران مورخ 16/09/95 به مبلغ 1.999.707.181 ریال با شهرداری منطقه 17 تهران
  150- عملیات خرید مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح نواحی 2-5-6 منطقه 2 تهران مورخ 18/10/95 به شماره قرارداد96496 به مبلغ 3.355.299.767 ریال با شهرداری منطقه 2 تهران
  151- خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نگهداشت علائم افقی بزرگراه های شرقی-غربی به شماره قرارداد 1345639 مورخ 28/10/95 به مبلغ 28.487.325.690 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
  152- عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در سطح نواحی1-5-6-9-10 منطقه 1 شهرداری تهران به شماره قرارداد 93817 مورخ 10/11/95 به مبلغ 5.004.988.080 ریال با شهرداری منطقه 1 تهران
  153- عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در سطح نواحی 2-3-4-7-8 منطقه 1 شهرداری تهران به شماره قرارداد 93819 مورخ 18/11/95 به مبلغ 5.033.966.756 ریال با شهرداری منطقه 1 تهران 
  154- عملیات ترسیم خط کشی معابر منتهی به دره فرحزادی و نواحی 6-5-3 منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1677556 مورخ 28/11/95 به مبلغ 4.454.406.152 ریال با شرکت بهساز نگهدار شهر
  155- خرید مصالح و اجرای انواع عملیات خط کشی در بزرگراه های شرقی-غربی و مرکزی به شماره قرارداد 1516015 مورخ 01/12/95 به مبلغ 15.228.625.394ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
  156- اجرای عملیات خط کشی معابر واقع در سطح محدوده منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرارداد 700191 مورخ 09/12/95 به مبلغ 3.670.080.231 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  157- امحاء خط کشی در سطح منطقه 5 تهران مورخ 25/12/95 به شماره قرارداد 94346 به مبلغ 1.834.443.439 ریال با شهرداری منطقه 5 تهران
  158- امحاء بلوک عابر پیاده دوجزیی و خط کشی در سطح منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرارداد 2477 مورخ 26/1/96 به مبلغ 1.834.862.484 ریال با شهرداری منطقه 3 تهران
  159- تهیه آسفالت جهت باند کندرو شرق به غرب آزادگان-معراج واقع در سطح محدوده منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 800015 مورخ 02/02/96 به مبلغ 5.202.591.030 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  160- تکمیل باند کندرو شرق به غرب آزادگان-معراج واقع در سط محدوده منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 800016 مورخ 02/02/96 به مبلغ 4.171.675.620 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  161- اجرای خط کشی معابر سطح منطقه 9 تهران به شماره قرارداد 2661 مورخ 02/02/96 به مبلغ 1.189.995.144 ریال با شهرداری منطقه 9 تهران
  162- اجرای عملیات خط کشی معابر شهر اصفهان به شماره قرارداد 1534 مورخ 21/02/96 به مبلغ 109.987.800.000 ریال با شهرداری اصفهان
  163- عملیات اصلاح هندسی و همسطح سازی معابر معلولین سطح پایانه ها و معابر منتهی به پایانه ها در سطح منطقه 19 به شماره قرارداد 18756 مورخ 25/6/96 به مبلغ 1.887.254.259 ریال با شهرداری منطقه 19 تهران
  164- عملیات اجرا و امحا و ایمن سازی خط کشی معابر واقع در سطح محدوده منطقه 12 شهرداری تهران به شماره قرارداد 800084 مورخ 28/6/96 به مبلغ 7.000.980.281 ربال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  165- اجرای خط کشی ترافیکی در سطح منطقه 16 به شماره قرارداد 24160 مورخ 29/6/96  به مبلغ 4.396.800.000 ریال با شهرداری منطقه 16 تهران
  166- اجرای عملیات خط کشی در سطح نواحی 1و3و4و8 شهرداری منطقه 15 به شماره قرارداد48712 مورخ 19/7/96 به مبلغ 8.757.249.595 ریال با شهرداری منطقه15 تهران
  167- اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی(خط کشی معابر) در سطح نواحی 4و5و6و7 شهرداری منطقه 18 به شماره قرارداد27826 مورخ 09/8/96 به مبلغ 7.462.079.992 ریال با شهرداری منطقه 18 تهران
  168- عملیات خط کشی معابر (طرح فوریتی)واقع در سطح محدوده منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرارداد800122 مورخ1/9/96 به مبلغ 4.586.281.326 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  169- تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر نواحی 1-7-8-9 واقع در منطقه 2 شهرداری تهران به شماره قرارداد83168 مورخ 21/9/96 به مبلغ 9.486.993.826 ریال  با شهرداری منطقه 2 تهران
  170- عملیات اجرای طرحهای اصلاح هندسی و ایمنی در پهنه غرب شامل مناطق 5-9-10-21-22 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به شماره قرارداد980712 مورخ29/8/96 به مبلغ 22.706.421.835 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  171- عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در سطح نواحی 2-3-4-7-8 منطقه 1 تهران به شماره قرارداد 75647 مورخ 20/9/96 به مبلغ 6.789.921.460ریال با شهرداری منطقه 1 تهران
  172- تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح نواحی 1-7-8-9 منطقه2 تهران به شماره قرارداد83168 مورخ 21/9/96 به مبلغ 9.486.993.826 ریال با شهرداری منطقه 2 تهران
  173- عملیات خط کشی معابر در سطح منطقه 3 شهرداری تهران  به شماره قرارداد 76048  مورخ 13/12/96 به مبلغ 4.650.988.019 ریال  با شهرداری منطقه 3 تهران
  174- تهیه و اجرای خط کشی در سطح معابر منطقه 9 تهران به شماره قرارداد 2180 مورخ 1/2/97 به مبلغ 1.834.753.385 ریال با شهرداری منطقه 9 تهران
  175- اجرای خط کشی معابر در نواحی 1و 2 و 4 و 7 واقع در سطح محدود منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد 900005 مورخ 11/2/97 به مبلغ 4.441.750.711 ر یال  با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  176- اجرای عملیات خط کشی و علائم افقی در بزرگراههای شرقی- غربی شهر تهران به شماره قرارداد354804 مورخ 12/4/97 به مبلغ 11.531.946.246 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  177- تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی و علائم افقی در بزرگراههای شمالی – جنوبی شهر تهران به شماره قرارداد354896 مورخ 12/4/97 به مبلغ 15.192.551.723 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  178- اجرای خط کشی معابر سطح منطقه 9 به شماره قرارداد 26096 مورخ 27/6/97 به مبلغ 9.174.308.205 ریال  با شهرداری منطقه 9 تهران
  179- عملیات تهیه مصالح و اجرای علائم افقی(خط کشی)به شماره قرارداد 44607 مورخ 22/07/97 به مبلغ 12.598.658.573 ریال  با شهرداری منطقه 14 تهران
  180- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی ها و علائم افقی ترافیکی به شماره قرارداد29786 مورخ 9/8/97 به مبلغ 19.965.689.196ریال  با شهرداری منطقه 10 تهران
  181- تهیه مصالح و اجرا و ایجاد خط کشی  به شماره قرارداد36696 مورخ 9/8/97 به مبلغ 15.522.513.979 ریال با با شهرداری منطقه 20 تهران
  182- تهیه رنگ و اجرای خط کشی و نوشتار و علائم و نقوش در سطح شوارع و معابر شهر قم به شماره قرارداد 41592 مورخ 20/8/97 به مبلغ 89.570.880.000 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
  183- تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر به شماره قرارداد 23620 مورخ 11/7/97 به مبلغ 27.392.281.487ریال  با شهرداری منطقه 21 تهران 
  184- تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر به شماره قرارداد72831 مورخ 27/8/ 97  به مبلغ 27.899.539.896 ریال با شهرداری منطقه 2 تهران
  185- تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی(خط کشی) به شماره قرارداد  76871 مورخ 10/11/97 به مبلغ 13.301.504.696 ریال با شهرداری منطقه 6 تهران
  186- عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه 17 به شماره 31080 مورخ 15/7/97 به مبلغ 10.798.290.808 ریال با شهرداری منطقه 17 تهران
  187- تهیه مصالح و خط کشی محوری و عرضی با رنگ گرم و دوجزیی ترافیکی در سطح شهر مشهد به شماره 45/104/97 مورخ  5/12/97 به مبلغ 29.77.462.000 ریال با شهرداری مشهد
  188- تهیه مصالح و خط کشی محوری و عابر پیاده سطح شهر بندرعباس به شماره157208/1 مورخ 22/12/97 به مبلغ 21.587.155.311ر یال با شهرداری بندر عباس
  189- خط کشی و رنگ آمیزی ایستگاه های تاکسی به شماره 15502 مورخ25/12/97 به مبلغ 2.824.290.000ریال با سازمان تاکسیرانی مشهد
  190- عملیات خط کشی دوره ای، پایش مستمر و ترمیم خطوط ترافیکی گروه دو بزرگراهی به شماره 335050 مورخ 02/04/98 به مبلغ 446.381.598.156 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  191- احداث و بهسازی پایانه شهید چراغی به شماره قرارداد371199 مورخ11/4/98 به مبلغ19.492.200.000 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  192- اجرای خط کشی محوری معابر شهری بیرجند  به شماره 13124 مورخ 29/4/98 به مبلغ 1.750.000.000 ریال با شهرداری بیرجند
  193- تهیه مصالح و خط کی محوری با رنگ دوجزیی و گرم ترافیکی در سطح شهر مشهد به شماره 33/104/98/ع مورخ 30/6/98 به مبلغ44.163.687.360 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک  مشهد
  194- اجرای علائم افقی ترافیکی به شماره 24374/509 مورخ 23/6/98 به مبلغ 17.699.970.024 ریال با شهرداری منطقه 9 تهران
  195- اجرای عملیات خط کشی معابر به شماره 26658/516 مورخ 1/7/98 به مبلغ 9.440.000.000 ریال با شهرداری منطقه 16 تهران (الوان رهاورد دنا)
  196- اجرای عملیات خط کشی پروژه های بزرگراهی شهید حکیم،بزرگراه یادگار امام بزرگراه شهید بروجردی،تقاطع باقری خرازی و پیامهای 137و1888 و کارهای غیر قابل پیش بینی به شماره 98-4030-12س ع مورخ 7/7/98 به مبلغ 129.328.806.662 ریال با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
  197- اجرای عملیات خط کشی پروژه بزرگراهی شهید نجفی رستگار و تقاطع های مربوطه به شماره 98-4028-10 س ع مورخ 7/7/98 به مبلغ 128.623.295.285 ریال با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
  198- عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر  به شماره 33880/517 مورخ 22/7/98 به مبلغ 11.701615.500 ریال با شهرداری منطقه 17 تهران(الوان رهاورد دنا)
  199- تهیه و اجرای خط کشی عابر پیاده با رنگ ترافیکی تهیه مصالح، ترسیم  نقوش، فلش و بلوک به شماره 13131/2/101 مورخ 17/9/98 به مبلغ 3.280.000.000 ریال  با شهرداری منطقه 2 کرمانشاه
  200- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی، ترسیم نقوش،فلش و بلوک عابر پیاده با رنگ دوجزیی به شماره16349/3/101مورخ 12/10/98 با شهرداری منطقه 3 کرمانشاه 
  201- تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ترسیم نقوش-فلش- خط نوشته با رنگ دوجزیی به شماره قرارداد 16473/6/101 مورخ 12/9/98 به مبلغ2.500.000.000 ریال با شهرداری منطقه 6 کرمانشاه
  202- تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ دوجزیی به شماره 14846/4/101 مورخ 24/10/98 به مبلغ 3.000.000.000 ریال با شهرداری منطقه 4 کرمانشاه
  203- تهیه مصالح و اجرا خط کشی محوری با رنگ سرد در سطح شهر بندرعباس به شماره قرارداد126293/1 مورخ22/10/98 به مبلغ 48.553.085.000 ریال با شهرداری بندرعباس
  204- تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ترسیم نقوش، فلش و خط نوشته با رنگ دوجزیی در سطح شهر کرمانشاه به شماره قرارداد 14846/4/101 مورخ 24/10/98 به مبلغ 3.000.000.000ریال با شهرداری منطقه 2 کرمانشاه
  205- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه 2 تهران به شماره قرارداد1250933/332 مورخ 29/10/98 به مبلغ 19.768.783.433 ریال  با شرکت بهساز نگهدار شهر
  206- عملیات خط کشی دوره ای پایش مستمر و ترمیم خطوط ترافیکی گروه 4 بزرگراهی به شماره قرارداد 1271129/411 مورخ 2/11/98 به مبلغ 852.214.667.369 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  207- تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی با رنگ دو جزیی و سرد ترافیکی به شماره قرارداد 17660/8/101 مورخ 12/12/98 به مبلغ 3.269.750.000 ریال با شهرداری منطقه 8 کرمانشاه