عملیات پیش رو که مرحله گودبرداری را سپری می نماید با استفاده از 17 نفر نیروی متخصص و ثابت ، ادامه ی مراحل کاشت شمع را در پیش گرفته است.

به گفته ی مهندس صراف، به جهت کاهش زمان اتمام پروژه، مراحل خاکبرداری و پی ریزی را همزمان در برنامه کاری روزانه خود قرار داده اند تا از حداکثر زمان برای پیشبرد اصولی پروژه بهره مند شوند.