بتن ریزی پروژه ی دارالقرآن تا هفته ی آینده به اتمام خواهد رسید.

به گفته ی مهندس قلی زاده مدیر اجرایی پروژه، سختی کار سازه ی مذکور آنجاست که این پروژه با در نظر گرفتن شرایط ایمنی خاص و بالا، با گودبرداری عمقی بالغ بر 7 متر و چسبیده به یک ساختمان 5 طبقه ی غیر استاندارد که متاسفانه دارای خاک رس خالص و نرم می باشد، در حال انجام است.

شایان ذکر است آرماتوربندی دیوارهای حائل و ستون های این پروژه می بایست ظرف مدت یکماه بانجام برسد، اما با توجه به برنامه ریزی مدون و پشتکار مهندسین آن، موارد ذکر شده در پروژه مذکور، ظرف مدت یک هفته بانجام خواهد رسید.