روز یک شنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ جناب آقای مهندس دوستی رئیس اداره HSE شهر تهران به همراه نمایندگان سازمان مهندسی با هدف بررسی موارد ایمنی و ارزیابی و ریسک های پروژه، از محل سایت بازدید کردند.

در این بازدید همچنین، آقایان مهندس دهقان مشاور مدیرعامل، مهرپور مدیر حوزه مدیریت، مهندس صفی یاری سرپرست کارگاه و سرکار خانم سیروس نژاد کارشناس HSE، از شرکت هونام ایمن آریا حضور داشتند.

پروژه چمران شمال به شمال، یک پل دور برگردان روگذر در محل تقاطع اتوبان چمران تقاطع حکیم می باشد که بنا بر اظهارات مهندس صفی یاری، تجهیز کارگاه این پروژه در آینده ای نزدیک به سرعت انجام خواهد پذیرفت.