پیشروی عملیات عمرانی در پروژه بلوار ناصر بخت با سرعت در حال انجام است. این پروژه که با همکاری شرکت سازه رهاورد دنا در دست احداث است، در حاشیه بیمارستان کوثر و تقاطع بلوار خوارزمی کرج واقع شده است.

به گفته مهندس نصیر پور، از هفته گذشته تا به امروز عملیات تسطیح و خاک برداری بلوار انجام گرفته و همچنین در لاین شمالی بلوار، رفیوژ قبلی با هدف گسترده سازی عرض خیابان، تخریب و جدول گذاری جدید در طول لاین شمالی در دست انجام می باشد.

ضمن اینکه  ایشان افزودند که عملیات جمع آوری نخاله ها، چراغ های قدیمی و لوله های فرسوده انجام گرفته و در ادامه این جریان، ساخت دیوار بتونی در لاین جنوبی پیاده روی بلوار در دست اجرا می باشد.