پروژه زیرگذر متین واقع در منطقه ۱۷ تهران که با پیمانکاری شرکت هونام ایمن آریا در دست احداث می باشد، با هدف ایجاد دسترسی غرب به شرق خیابان متین از زیر مسیر ریل راه آهن کار خود را شروع نموده است، هم اکنون در مرحله نصب پنل قالب بر روی دیوار رمپ شمالی می باشد.

به گفته مهندس طیب زاده، از جمله عملیاتی که در یک هفته اخیر انجام شده است، می توان به بتون ریزی بخشی از حاشیه دیوار رمپ شمالی، بتون ریزی قوس رمپ جنوبی، باز کردن قالب های دیوار رمپ جنوبی، خاک برداری پاشنه دیوار رمپ جنوبی، اجرای داربست به منظور قالب بندی قرنیز و بستن آرماتورهای رمپ جنوبی قرنیز اشاره کرد.