1.عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در سطح نواحی 2-3-4-7-8 منطقه 1 تهران به شماره قرارداد 75647 مورخ 20/9/96 به مبلغ 6.789.921.460ریال با شهرداری منطقه 1 تهران

2.عملیات  اجرا و نگهداری خط کشی معابر در سطح نواحی 2-3-4-7-8 منطقه 1 شهرداری تهران به شماره قرارداد 93819 مورخ 18/11/95 به مبلغ 5.033.966.756 ریال  با شهرداری منطقه 1 تهران

3.عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در سطح نواحی1-5-6-9-10 منطقه 1 شهرداری تهران به شماره قرارداد 93817 مورخ 10/11/95  به مبلغ 5.004.988.080 ریال با شهرداری منطقه 1 تهران