1.عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی ها و علائم افقی ترافیکی به شماره قرارداد29786 مورخ 9/8/97 به مبلغ 19.965.689.196ریال  با شهرداری منطقه 10 تهران