1.عملیات تهیه مصالح و اجرا خط کشی معابر به شماره قرارداد 14171/33/511 به مورخ 20/05/99 به مبلغ قرارداد 408/217/848/19 ریال با شهرداری منطقه 11 تهران

2.اجرای عملیات تراش خط کشی به روش سایش مکانیکی و اجرای خط کشی محوری،عابر پیاده،نوشتار و هاشور در سطح منطقه 11 شهرداری تهران به شماره 12551 مورخ 31/05/95 به مبلغ 6.238.526.782ریال با شهرداری منطقه 11 تهران