1.عملیات تهیه مصالح و اجرا خط کشی معابر به شماره قرارداد  27105 به مورخ 29/07/99 به مبلغ 083/865/171/29 ریال  با شهرداری منطقه 13 تهران

2.عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در محدود منطقه 13 شهرداری تهران به شماره قرارداد  600245/94/141 مورخ 13/08/94 به مبلغ 2.999.976.844 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران