1.عملیات تهیه مصالح و اجرا و نگهداری علائم افقی به شماره قراداد33550/39/512 به مورخ 20/07/99 به مبلغ 067/914/766/30 ریال با شهرداری منطقه 12 تهران

2.عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در سطح محدوده منطقه 12 تهران مورخ 24/7/95 به مبلغ 8.990.000.000 ریال  با شهرداری منطقه 12 تهران