1.عملیات تهیه مصالح و اجرای علائم افقی(خط کشی)به شماره قرارداد 44607 مورخ 22/07/97 به مبلغ 12.598.658.573 ریال  با شهرداری منطقه 14 تهران