1.اجرای عملیات خط کشی در سطح نواحی 1و3و4و8 شهرداری منطقه 15 به شماره قرارداد48712 مورخ 19/7/96 به مبلغ 8.757.249.595 ریال با شهرداری منطقه15 تهران