1.اجرای عملیات خط کشی معابر به شماره 26658/516 مورخ 1/7/98 به مبلغ 9.440.000.000 ریال با شهرداری منطقه 16 تهران (الوان رهاورد دنا)

2.اجرای خط کشی ترافیکی در سطح منطقه 16 به شماره قرارداد 24160 مورخ 29/6/96  به مبلغ 4.396.800.000 ریال با شهرداری منطقه 16 تهران

3.اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 30380 مورخ 19/07/95 به مبلغ 4.215.000.000  ریال با شهرداری منطقه 16 تهران

4.اجرای عملیات اصلاح هندسی در سطح منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 27418 مورخ 31/06/95 به مبلغ 3.600.000.000 ریال با شهرداری منطقه 16 تهران

5.خط کشی و امحاء در طرح خط سفید سطح معابر منطقه 16 به شماره قرارداد 41855/42/516 مورخ 07/09/94 به مبلغ 10.000.000.000 ریال با شهرداری منطقه 16 تهران

6.اجرای عملیات خط کشی و امحاء طرح خط سفید در محدوده منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600243/94/141مورخ 13/08/94 به مبلغ 7.304.388.000 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

7.عملیات اجرایی اصلاح هندسی سطح منطقه 16 به شماره قرارداد 1242060/40 مورخ 13/10/94 به مبلغ 11.713.000.000 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران