1.عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر  به شماره 33880/517 مورخ 22/7/98 به مبلغ 11.701615.500 ریال با شهرداری منطقه 17 تهران(الوان رهاورد دنا)

2.عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه 17 به شماره 31080 مورخ 15/7/97 به مبلغ 10.798.290.808 ریال با شهرداری منطقه 17 تهران

3.تهیه و اجرای خط کشی معابر منتهی به مدارس و مساجد در سطح منطقه 17 تهران مورخ 16/09/95 به مبلغ 1.999.707.181 ریال با شهرداری منطقه 17 تهران

4.تهیه و اجرای خط کشی معابر منتهی به مدارس و مساجد در سطح منطقه 17 تهران مورخ 16/09/95 به مبلغ 1.999.707.181 ریال با شهرداری منطقه 17 تهران