1.اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی(خط کشی معابر) در سطح نواحی 4و5و6و7 شهرداری منطقه 18 به شماره قرارداد27826 مورخ 09/8/96 به مبلغ 7.462.079.992 ریال با شهرداری منطقه 18 تهران

2.اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه18 شهرداری تهران به شماره قرارداد 27545 مورخ 29/06/95 به مبلغ 5.701.208.157ریال با شهرداری منطقه 18 تهران

3.تکمیل عملیات اجرایی بوستان لواسانی(زیرسازی،جدولگذاری و کفپوش) و کف سازی پایانه باقری واقع در سطح محدوده منطقه 18 شهرداری تهران به شماره قرارداد700037 مورخ 19/02/95 به مبلغ 10.325.356.154 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران