1.عملیات اصلاح هندسی و همسطح سازی معابر معلولین سطح پایانه ها و معابر منتهی به پایانه ها در سطح منطقه 19 به شماره قرارداد 18756 مورخ 25/6/96 به مبلغ 1.887.254.259 ریال با شهرداری منطقه 19 تهران

2.تهیه مصالح و اجرای خط کشی سطح بزرگراه های منطقه 19 شهرداری تهران به شماره قرارداد 11295 مورخ8/04/95 به مبلغ 5.000.000.000 ریال با شهرداری منطقه 19 تهران