1.عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه 2 فاز 1 به شماره قرارداد 80073 به مورخ 19/12/1399 به مبلغ 319/187/008/30 با شهرداری منطقه 2 تهران

2.تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر به شماره قرارداد72831 مورخ 27/8/ 97  به مبلغ 27.899.539.896 ریال با شهرداری منطقه 2 تهران

3.تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح نواحی 1-7-8-9 منطقه2 تهران به شماره قرارداد83168 مورخ 21/9/96 به مبلغ 9.486.993.826 ریال با شهرداری منطقه 2 تهران

4.عملیات خرید مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح نواحی 2-5-6 منطقه 2 تهران مورخ 18/10/95 به شماره قرارداد96496 به مبلغ 3.355.299.767 ریال با شهرداری منطقه 2 تهران

6.اصلاح هندسی در سطح معابر منطقه2 فاز یک به شماره قرارداد 69515 مورخ 28/07/95 به مبلغ 4.444.994.791 ریال  با شهرداری منطقه 2 تهران

7.خط کشی معابر در محدوده شهرداری منطقه2 تهران به شماره قرارداد 1391869/89 مورخ 12/11/94 به مبلغ 10.000.000.000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران