1.تهیه مصالح و اجرا و ایجاد خط کشی  به شماره قرارداد36696 مورخ 9/8/97 به مبلغ 15.522.513.979 ریال با با شهرداری منطقه 20 تهران

2.اجرا و امحاء خط کشی در سطح ناحیه4 منطقه 20 شهرداری تهران به شماره قرارداد 38249 مورخ 13/07/95 به مبلغ 4.239.260.050 ریال با شهرداری منطقه 20 تهران

3.اجرای عملیات امحاء و خط کشی ناحیه2 در سطح منطقه 20 شهرداری تهران به شماره قرارداد 19166 مورخ 13/04/95 به مبلغ 4.743.853.485 ریال با شهرداری منطقه 20 تهران

4.اجرای عملیات امحاء و خط کشی ناحیه 5 در سطح منطقه 20 شهرداری تهران به شماره قرارداد19170 مورخ13/04/95 به مبلغ 4.738.410.731 ریال با شهرداری منطقه 20 تهران

5.اجرا و امحاء خط کشی در سطح ناحیه4 منطقه 20 شهرداری تهران به شماره قرارداد 38249 مورخ 13/07/95 به مبلغ 4.239.260.050 ریال با شهرداری منطقه 20 تهران

6.اجرای عملیات خط کشی ناحیه 4 در محدوده منطقه 20 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600309/94/141 مورخ 05/10/94 به مبلغ 3.394.248.775 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران