1.تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر به شماره قرارداد 23620 مورخ 11/7/97 به مبلغ 27.392.281.487ریال  با شهرداری منطقه 21 تهران