1.عملیات خط کشی معابر در سطح منطقه 3 شهرداری تهران  به شماره قرارداد 76048  مورخ 13/12/96 به مبلغ 4.650.988.019 ریال  با شهرداری منطقه 3 تهران

2.امحاء بلوک عابر پیاده دوجزیی و خط کشی در سطح منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرارداد 2477 مورخ 26/1/96 به مبلغ 1.834.862.484 ریال با شهرداری منطقه 3 تهران