1.اجرای عملیات خط کشی معابر در سطح نواحی 1و2و3 منطقه 4 به شماره قرارداد 61756 مورخ 02/08/95 به مبلغ 2.954.000.000ریال با شهرداری منطقه 4 تهران

2.اجرای عملیات خرید و نصب سرویس بهداشتی و نمازخانه پایانه مغان در سطح منطقه 4 به شماره قرارداد 116565 مورخ 10/12/94 به مبلغ 803.044.159  با شهرداری منطقه 4 تهران

3.اجرای عملیات خرید و نصب سرویس بهداشتی و نمازخانه پایانه مغان در سطح منطقه 4 به شماره قرارداد 116565 مورخ 10/12/94 به مبلغ 803.044.159  با شهرداری منطقه 4 تهران