1.امحاء خط کشی در سطح منطقه 5 تهران مورخ 25/12/95 به شماره قرارداد 94346 به مبلغ 1.834.443.439 ریال با شهرداری منطقه 5 تهران

2.ترسیم خط کشی معابر سطح نواحی 3و5و6 منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد51066 مورخ 17/07/95 به مبلغ 4.649.200.236ریال با شهرداری منطقه 5 تهران

3.عملیات ترسیم خط کشی معابر منتهی به دره فرحزادی و نواحی 6-5-3 منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1677556 مورخ 28/11/95 به مبلغ 4.454.406.152 ریال با شرکت بهساز نگهدار شهر