1.تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی(خط کشی) به شماره قرارداد  76871 مورخ 10/11/97 به مبلغ 13.301.504.696 ریال با شهرداری منطقه 6 تهران