1.عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 5 به شماره قرارداد  6833مورخ 05/08/95 به مبلغ 1.273.970.757 ریال با شهرداری منطقه 7 تهران

2.شستشوی خط کشی معابر منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 26425 مورخ 27/06/95 به مبلغ 1.100.914.842ریال با شهرداری منطقه 7 تهران