1.عملیات اجرای علائم افقی ترافیکی در سطح معابر به شماره قراداد 21802/509 مورخ 23/07/99 به مبلغ 18.001.062.427 ریال با شهرداری منطقه 9 تهران

2.اجرای علائم افقی ترافیکی به شماره 24374/509 مورخ 23/6/98 به مبلغ 17.699.970.024 ریال با شهرداری منطقه 9 تهران

3.اجرای خط کشی معابر سطح منطقه 9 به شماره قرارداد 26096 مورخ 27/6/97 به مبلغ 9.174.308.205 ریال  با شهرداری منطقه 9 تهران

4.تهیه و اجرای خط کشی در سطح معابر منطقه 9 تهران به شماره قرارداد 2180 مورخ 1/2/97 به مبلغ 1.834.753.385 ریال با شهرداری منطقه 9 تهران

5.اجرای خط کشی معابر سطح منطقه 9 تهران به شماره قرارداد 2661 مورخ 02/02/96 به مبلغ 1.189.995.144 ریال با شهرداری منطقه 9 تهران

6.اجرای علائم افقی ترافیکی در سطح منطقه 9 شهرداری تهران به شماره قرارداد 25402 مورخ 27/06/95 به مبلغ 4.240.000.000 ریال با شهرداری منطقه 9 تهران

7.اجرای خط کشی معابر در محدوده منطقه 9 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600272/94/141 مورخ 27/08/94 به مبلغ 3.980.578.031 ر یال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

8.عملیات احداث معابر بوستان جی 1674/509 به مورخ 29/01/1400 به مبلغ 325/247/163/52 با شهرداری  منطقه 9 تهران

9.عملیات تهیه و اجرای دیوار پیش ساخته بتنی به شماره قرارداد به شماره قرارداد 656/509 به مورخ 17/01/1400 به مبلغ 758/933/093/36 با شهرداری منطقه 9 تهران

10.پروژه جمع آوری آب های سطحی خیابان دانشگاه هوایی جنوبی و مرمت، بهسازی و نوسازی شبکه اصلی جمع آوری آب های سطحی شامل کانال ها و تونل های سرپوشیده و روباز به شماره قرارداد 657/509 به مورخ 17/01/1400 به مبلغ 053/708/076/76 با شهرداری منطقه 9 تهران

11.اجرای عملیات عمرانی پروژه های کوچک مقیاس در سطح محلات منطقه 9 به شماره قرارداد 225/509 به مورخ 14/01/1400 به مبلغ 017/322/670/38 با شهرداری منطقه 9 تهران