پروژه چمران شمال به شمال واقع در اتوبان چمران زیر پل حکیم که با همکاری شرکت هونام ایمن آریا با هدف ایجاد دسترسی بین لاین های شمال به جنوب و جنوب به شمال اتوبان چمران در دست اجرا می باشد، روند فعالیت های خود را به پیش می برد.

به گفته مهندس غنمی مدیر پروژه چمران شمال به شمال، تا کنون ۲ چاه در ضلع شرقی پروژه حفر گردیده است و طی روزهای گذشته اجرای عملیات شمع گذاری و آرماتور بندی کیج در این ۲ چاه به اتمام رسیده است. ایشان همچنین افزودند که در انتظار آماده سازی و حمل بتن به محل کارگاه جهت پر کردن چاه های حفاری شده می باشند.