1.خط کشی و رنگ آمیزی ایستگاه های تاکسی به شماره 15502 مورخ25/12/97 به مبلغ 2.824.290.000ریال با سازمان تاکسیرانی مشهد