1.عملیات اجرایی اصلاح هندسی در پهنه غرب به شماره قرارداد 1327096 به مورخ 26/12/99 به مبلغ 000/000/000/72 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

2.عملیات خط کشی دوره ای پایش مستمر و ترمیم خطوط ترافیکی گروه 4 بزرگراهی به شماره قرارداد 1271129/411 مورخ 2/11/98 به مبلغ 852.214.667.369 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

3.عملیات خط کشی دوره ای، پایش مستمر و ترمیم خطوط ترافیکی گروه دو بزرگراهی به شماره 335050 مورخ 02/04/98 به مبلغ 446.381.598.156 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

4.تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی و علائم افقی در بزرگراههای شمالی – جنوبی شهر تهران به شماره قرارداد354896 مورخ 12/4/97 به مبلغ 15.192.551.723 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

5.اجرای عملیات خط کشی و علائم افقی در بزرگراههای شرقی- غربی شهر تهران به شماره قرارداد354804 مورخ 12/4/97 به مبلغ 11.531.946.246 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

6.خرید مصالح و اجرای انواع عملیات خط کشی در بزرگراه های شرقی-غربی و مرکزی به شماره قرارداد 1516015 مورخ 01/12/95 به مبلغ 15.228.625.394ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

7.خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نگهداشت علائم افقی بزرگراه های شرقی-غربی به شماره قرارداد 1345639 مورخ 28/10/95 به مبلغ 28.487.325.690 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

8.خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نوسازی علائم افقی در بزرگراه های شمالی-جنوبی معابر سطح شهر تهران به شماره قرارداد1038004 مورخ 17/08/95 به مبلغ 23.289.975.582 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک

9.عملیات اجرایی اصلاح هندسی سطح منطقه 16 به شماره قرارداد 1242060/40 مورخ 13/10/94 به مبلغ 11.713.000.000 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

10.خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نوسازی علائم افقی در معابر سطح شهر تهران به شماره قرارداد 1089173/40 مورخ 04/09/94 به مبلغ 32.350.548.070 ر یال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

11.خرید مصالح و اجرای عملیات مرمت و نوسازی علائم افقی در معابر سطح شهر تهران به شماره قرارداد 1089173/40 مورخ 04/09/94 به مبلغ 32.350.548.070 ر یال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

12.خرید مصالح و اجرای انواع عملیات خط کشی در بزرگراه های شرقی-غربی و مرکزی به شماره قرارداد 1516015 مورخ 01/12/95 به مبلغ 15.228.625.394ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

13.احداث و بهسازی پایانه شهید چراغی به شماره قرارداد371199 مورخ11/4/98 به مبلغ19.492.200.000 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

14.عملیات اجرای طرحهای اصلاح هندسی و ایمنی در پهنه غرب شامل مناطق 5-9-10-21-22 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به شماره قرارداد980712 مورخ29/8/96 به مبلغ 22.706.421.835 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران