1.عملیات تهیه رنگ دو جزیی پلاستیک سرد و اجرای 50.000 متر طول خط کشی محوری در سطح شهر شیراز به شماره قرارداد 674682 مورخ 27/12/94 به مبلغ 9.000.000.000 ریال با شهرداری شیراز