1.تهیه رنگ و اجرای خط کشی و نوشتار و علائم و نقوش در سطح شوارع و معابر شهر قم به شماره قرارداد 41592 مورخ 20/8/97 به مبلغ 89.570.880.000 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم