1.تهیه مصالح و خط کشی محوری با رنگ دوجزیی و گرم ترافیکی در سطح شهر مشهد به شماره 33/104/98/ع مورخ 30/6/98 به مبلغ44.163.687.360 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد