1.اجرای عملیات خط کشی معابر (طرح فوریتی)واقع در سطح محدوده منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرارداد800122 مورخ1/9/96 به مبلغ 4.586.281.326 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

2.عملیات اجرا و امحا و ایمن سازی خط کشی معابر واقع در سطح محدوده منطقه 12 شهرداری تهران به شماره قرارداد 800084 مورخ 28/6/96 به مبلغ 7.000.980.281 ربال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

3.اجرای عملیات خط کشی معابر واقع در سطح محدوده منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرارداد 700191 مورخ 09/12/95 به مبلغ 3.670.080.231 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

4.اجرای عملیات خط کشی ناحیه 4 در محدوده منطقه 20 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600309/94/141 مورخ 05/10/94 به مبلغ 3.394.248.775 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

5.عملیات اجرا و نگهداری خط کشی های معابر در محدوده منطقه 7 شهرداری تهران به شماره قرارداد 600289/94/141 مورخ 16/09/94 به مبلغ 5.504.585.906 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

6.تهیه آسفالت جهت باند کندرو شرق به غرب آزادگان-معراج واقع در سطح محدوده منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 800015 مورخ 02/02/96 به مبلغ 5.202.591.030 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

6.تکمیل باند کندرو شرق به غرب آزادگان-معراج واقع در سط محدوده منطقه 16 شهرداری تهران به شماره قرارداد 800016  مورخ 02/02/96 به مبلغ 4.171.675.620 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

8.تکمیل عملیات اجرایی بوستان لواسانی(زیرسازی،جدولگذاری و کفپوش) و کف سازی پایانه باقری واقع در سطح محدوده منطقه 18 شهرداری تهران به شماره قرارداد700037 مورخ 19/02/95 به مبلغ 10.325.356.154 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران