1.اجرای عملیات رنگ آمیزی ترافیکی معابر اصلی جزیره کیش به شماره قرارداد 1196 مورخ 02/08/95به مبلغ 30.963.974.866ریال با شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش