1.اجرای عملیات خط کشی پروژه بزرگراهی شهید نجفی رستگار و تقاطع های مربوطه به شماره 98-4028-10 س ع مورخ 7/7/98 به مبلغ 128.623.295.285 ریال با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

2.اجرای عملیات خط کشی پروژه های بزرگراهی شهید حکیم،بزرگراه یادگار امام بزرگراه شهید بروجردی،تقاطع باقری خرازی و پیامهای 137و1888 و کارهای غیر قابل پیش بینی به شماره 98-4030-12س ع مورخ 7/7/98 به مبلغ 129.328.806.662 ریال با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران