لیست قراردادهای کلیه شرکتهای وابسته

سازمان حمل و نقل و ترافیک
1. پروژه های ترافیکی :
عملیات خط کشی دوره ای پایش مستمر و ترمیم خطوط ترافیکی گروه 2 بزرگراهی
عملیات خط کشی دوره ای پایش مستمر و ترمیم خطوط ترافیکی گروه 4 بزرگراهی
عملیات خرید انواع مصالح خط کشی در بزرگراههای سطح شهر تهران.
اجرای عملیات مرتبط مصالح خط کشی در بزرگراههای سطح شهر تهران.
خرید مصالح و ترمیم خط کشی های محوری و اجرای بستر سطوح در معابر بزرگراهی و اجرای انواع علائم افقی مورد نیاز در معابر شهری.

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران :
پروژه های ترافیکی :
اجرای عملیات خط کشی پروژه بزرگراهی شهید نجفی رستگار و تقاطع های مربوطه.
اجرای عملیات خط کشی پروژه های بزرگراهی شهید حکیم،بزرگراه یادگار امام بزرگراه شهید بروجردی،تقاطع باقری خرازی و پیامهای 137و1888 و کارهای غیر قابل پیش بینی.

شهرداری منطقه 1 :
پروژه های ترافیکی:
عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در سطح نواحی1-5-6-9-10
عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در سطح نواحی 2-3-4-7-8
عملیات خرید مصالح و اجرای خط کشی در پروژه روسازی بتنی

شهرداری منطقه 2 :
1. پروژه های ترافیکی: 281 970 016 99 ریال
عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه 2 فاز 1
عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه
تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر

شهرداری منطقه 3 :
پروژه های ترافیکی:
اجرای عملیات خط کشی در سطح نواحی 3 و 4 و 5
اجرای عملیات خط کشی معابر (محوری سرد و گرم) در محدوده منطقه
اجرای عملیات خط کشی معابر واقع در سطح محدوده منطقه

شهرداری منطقه 4 :
پروژه های ترافیکی:
عملیات تهیه رنگ ترافیکی و عملیات خط کشی معابر
عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 6
عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 9
عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 8
عملیات خط کشی معابر در سطح شرق منطقه

شهرداری منطقه 5 :
پروژه های ترافیکی:
خط کشی معابر ناحیه 1 درسطح منطقه 5
اجرای عملیات ترسیم خط کشی معابر
اجرای عملیات خط کشی معابر عابر پیاده نواحی 1و5
خط کشی معابر نواحی 3و5و6
امحا خط کشی در سطح منطقه
خط کشی معابر نواحی 3و 5و6
خط کشی معابر در نواحی 1و2و4و7
خط کشی معابر در نواحی 1و3و5و6و7

شهرداری منطقه 6 :
پروژه های ترافیکی :
عملیات فروش و اجرای عملیات افقی ترافیکی
عملیات خط کشی معابر در نواحی 1و2
عملیات افقی ترافیکی (خط کشی) ناحیه 2
عملیات اجرای علائم افقی ترافیکیدر مدوده منطقه 6
عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی نواحی 1و2
تهیه و اجرا و نگهداریعلائم افقی ترافیکی

شهرداری منطقه 7 :
پروژه های ترافیکی :
خط کشی معابر در سطح ناحیه 4 شهرداری منطقه 7
خط کشی معابر در سطح ناحیه 5 شهرداری منطقه 7
اصلاح هندسی و احداث رفیوژ در سطح محدوده شهرداری منطقه 7
تهیه و اجرای خط کشی معابر طرح استقبال از مهر
عملیات خط کشی معابر در سطح منطقه شهرداری منطقه 7
عملیات اجرا و نگهداری خط کشی های معابر در محدوده شهرداری منطقه 7
خط کشی معابر در سطح ناحیه 5 شهرداری منطقه 7
شستشوی خط کشی معابر منطقه 7

شهرداری منطقه 9 :
پروژه های ترافیکی :
اجرای خط کشی معابر در محلات محدوده شهرداری منطقه 9
اجرای علائم افقی ترافیکی در سطح منطقه 9
اجرای خط کشی معابر در نواحی منطقه9
تهیه و اجرای خط کشی معابر درسطح محدوده شهرداری منطقه 9
اجرای خط کشی معابر در خیابانهای سطح منطقه9
اجرای علائم افقی ترافیکی در معابر و محلات شهرداری منطقه 9

اجرای علائم افقی ترافیکی در سطح محدوده شهرداری منطقه 9

شهرداری منطقه 10 :
پروژه های ترافیکی :
عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی و علائم افقی ترافیکی در معابر محلات شهرداری منطقه 10
عملیاتتهیه مصالح و اجرای خط کشی ها و علائم افقی ترافیکی در معابر منطقه 10

شهرداری منطقه 11:
پروژه های ترافیکی :
عملیات خط کشی محوری با نوشتار هاشور علائم مدارس در سطح شهرداری منطقه 11
عملیات خط کشی به روش سایش مکانیکی و اجرای خط کشی محوری عابر پیاده نوشتار و هاشور در سطح نواحی 1و3 شهرداری منطقه 11
عملیات خط کشی به روش سایش مکانیکی و اجرای خط کشی محوری عابر پیاده نوشتار و هاشور در سطح نواحی 2و4 شهرداری منطقه 11
عملیات خط کشی محوری هاشور کلمات در سطح محدوده شهرداری منطقه 11
عملیات تراش خط کشی به روش سایش مکانیکی و اجرای خط کشی محوری عابر پیاده نوشتار و هاشور در محدوده شهرداری منطقه 11
تراش خط کشی به روش سایش مکانیکی و اجرای خط کشی محوری و هاشور درسطح محدوده نواحی 1و3
تراش خط کشی به روش سایش مکانیکی و اجرای خط کشی محوری و هاشور درسطح محدوده نواحی 2و4
اجرای عملیات خط کشی معابر در سطح محدوده شهرداری منطقه 11
اجرای عملیات تهیه مصالح واجرای خط کشی معابر

شهرداری منطقه 12:
پروژه های ترافیکی :
عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر نواحی 1و3و6
عملیات اجرای خط کشی معابر و اجرای پروژه خط سفید
اجرای عملیات خط کشی معابر در مسیرهای خطوط ویژه دز محدده منطقه 12 شهرداری تهران
عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر در سطح محدوده منطقه 12
عملیات اجرا و امحا و ایمن سازی خط کشی معابر واقع در سطح محدوده منطقه 12 شهرداری تهران
عملیات تهیه مصالح و اجراو نگهداری علائم افقی (خط کشی معابر)در سطح محدوده شهرداری منطقه 12 تهران

شهرداری منطقه 13:

پروژه های ترافیکی :
عملیات تعمیرنگهداری تجهیزات ترافیکی نواحی 1و4 شهرداری منطقه 13
عملیات اجرا و نگهداری خط کشی معابر درمحدوده منطقه 13 شهرداری تهران
تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه

شهرداری منطقه 14:
پروژه های ترافیکی :
اجرای عملیات علائم افقی در بزرگراه امام علی (ع)در محدوده منطقه 14 شهرداری تهران
عملیات اجرای علائم افقی ترافیکیدر سطح نواحی 3و5و6
عملیات خط کشی معابر در سطح ناحیه 5
عملیات اجرای خط کشی و پروژه خط سفید درسطح منطقه
عملیات خط کشی و محوطه سازی پایانه شهید محلاتی و معابر منتهی به آن
عملیات تهیه مصالح و اجرای علائم افقی (خط کشی و …..)

شهرداری منطقه 15:
پروژه های ترافیکی :
اجرای عملیات خط کشی در سطح نواحی 1و3و4و8 شهرداری منطقه 15

شهرداری منطقه 16:
پروژه های ترافیکی :
تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر (1)
تهیه مصالح واجرای خط کشی معابر(2)
اجرای عملیات خط کشی معابر (ج) در محدوده منطقه 16 تهران
اجرای عملیات اپوکسی در عرشه و راه پله پل های عابر پیاده در سطح منطقه 16
خط کشی و امحا طرح خط سفید سطح محدوده منطقه 16 شهرداری تهران
اجرای عملیات خط کشی و امحا طرح خط سفید در محدوده منطقه 16 شهرداری تهران
اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر
اجرای خط کشی ترافیکی در سطح منطقه

الوان رهاورد دنا
پروژه ترافیکی :
اجرای عملیات خط کشی معابر

شهرداری منطقه 17:
پروژه های ترافیکی:
عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر و ایستگاه های اتوبوس و مقابل مدارس سطح محدوده منطقه 17 تهران
تهیه و اجرای خط کشی معابر منتهی به مدارس و مساجد در سطح منطقه 17
عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه17
تهیه مصالح و اجرای خط کشی در مسیرهای ویژه دوچرخه در سطح منطفه 17

الوان رهاورددنا
پروژه ترافیکی :
عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه 17

شهرداری منطقه 18:
پروژه ترافیکی :
اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه
اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خطکشی معابر )نواحی 4و5و6و7 در سطح منطقه

الوان رهاورد دنا
پروژه های ترافیکی :
اجرای علائم افقی ترافیکی (خط کشی) در سطح نواحی 4و5و6و7 منطقه 18 شهرداری تهران
اجرای علائم افقی ترافیکی (خط کشی) در سطح نواحی 1و2و3 منطقه 18 شهرداری تهران

شهرداری منطقه 19:
پروژه های ترافیکی: 259 253 887 6
عملیات عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی سطح بزرگراه های منطقه 19
اصلاح هندسی همسطح سازی معابر معلولین سطح پایانه ها و معابر منتهی به پایانه ها در منطقه 19

شهرداری منطقه 20:
پروژه های ترافیکی :
اجرای عملیات خط کشی ناحیه4 درمحدده منطقه 20 شهرداری تهران
اجرای عملیات امحا و خط کشی ناحیه 2 در سطح منطقه20
اجرای عملیات امحا و خط کشی ناحیه 5 در سطح منطقه20
اجرای عملیات امحا و خط کشی ناحیه 4 در سطح منطقه20
تهیه مصالح واجرا و ایجاد خط کشی درسطح منطقه

شهرداری منطقه 21:
پروژه ترافیکی :
تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر سطح منطقه 21

شهرداری بندعباس :
پروژ ترافیکی:
تهیه مصالح و خط کشی محوریو عابر پیاده سطح شهر بندر عباس
تهیه مصالح و اجرای خط کشی محوریو عابر یاده سطح شهر بندر عباس
خط کشی معابر سطح شهر بندرعباس

شهرداری دامغان:
پروژ ترافیکی:
اجرای عملیات مرتبط باخط کسی معابر در سطح شهر

شهرداری گرگان :
پروژ ترافیکی:
اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعتگیرهای سطح شهر
تهیه مصالح و خط کشی عابر پیاده به طول 3840 متر به صورت بلوکی

شهرداری اهواز :
پروژ ترافیکی:
خرید و اجرای خط کشی معابر پیاده نگ قرمز در حوزه خدماتی

شهرداری بابلسر :
پروژ ترافیکی:
رنگ آمیزی خطوط منقطع و متصل با رنگ سرد ترافیکی

شهرداری پاکدشت :
پروژ ترافیکی:
اجرای خط کشی محل عابر پیاده و طول خیابانهای اصلی سطح شهر

شهرداری تبریز:
پروژ ترافیکی:
اجرای علام افقی و انتظامی با رنک دوجزئی در سطح شهر تبریز

شهرداری شیراز :
پروژ ترافیکی:
خریدرنگ دوجزئی و اجرای خط کشی طرح فلشی و شمارهگذاری پارکینگ های سطح شهر
عملیات تهیه رنگ دوجزئی پلاستیک سرد و اجرای خط کشی محوری درسطح شهر شیراز

شهرداری رشت :
پروژ ترافیکی:
تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر سطح شهر رشت
عملیات خط کشی محوری محدوده مناطق پنج گانه شهر رشت

شهرداری کیش :
پروژ ترافیکی:
اجرای عملیات رنگ آمیزی ترافیکی معابر اصلی جزیره زیبای کیش

شهرداری اصفهان :
پروژ ترافیکی:
اجرای عملیات خط کشی معابر در شهر اصفهان و نگهداری آن

شهرداری کرمانشاه :
پروژ ترافیکی:
تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ دوجزئی منطقه4 شهرداری کرمانشاه
پروژه رنگ دو جزئی منطقه 6 شهرداری کرمانشاه
تهیه و اجرای خط کشی عابر پیاده با رنگ ترافیکی منطقه 2 شهرداری کرمانشاه
عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی منطقه 3 شهرداری کرمانشاه
تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی با رنگ دو جزئی سرد ترافیکی منطقه 8 شهرداری کرمانشاه

شهرداری بیرجند :
پروژ ترافیکی :
اجرای خط کشی محوری معابرشهری بیرجند

شهرداری اسلامشهر :
پروژ ترافیکی :
خط کشی محل تردد عابرین و سرعتگیر ها

شهرداری قم :
پروژ ترافیکی :
تهیه رنگ و اجرای خطکشی و نوشتار علائم و نقوش در سطح شوارعو معابر شهر قم

شهرداری مشهد :
پروژ ترافیکی :
تهیه مصالح و خط کشی محوری و عرضی با رنگ گرم دو جزئی ترافیکی در سطح شهر مشهد
خط کشی و رنگ آمیزی ایستگاه های تاکسی
تهیه مصالح و خط کشی محوری با رنگ دو جزئی گرم ترافیکی در سطح شهر مشهد