پروژه شهید چراغی قبل
پروژه شهید چراغی بعد
فتح بعد
فتح قبل
کاروانسرای سنگی قبل
کاروانسرای سنگی بعد
کندروی آزادگان قبل
کندروی آزادگان بعد