رزومه فروش شرکت سازه رهاورد دنا

1 سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 99 
2
سازمان سیما منظر شهرداری اراک 98 
3
شهرداری شهریار 98 
4
شهرداری اراک 98 
5
شهرداری کرج 98 
6
شهرداری پاکدشت 97 
7
شهرداری ازنا 96 
8
سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 95 
9
سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 95 
10
سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 95 
11
شهرداری اسلامشهر 95 
12
شهرداری کاشان 94 

13 شهرداری کاشان 94 
14
شهرداری زنجان 94 
15
شهرداری شیراز 94 
16
شهرداری اسلامشهر 94 
17
شهرداری اهواز – منطقه یک 93 
18
شهرداری اسلامشهر 93 
19 شهرداری دماوند 93