1.عملیات ترسیم خط کشی معابر منتهی به دره فرحزادی و نواحی 6-5-3 منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1677556 مورخ 28/11/95 به مبلغ 4.454.406.152 ریال با شرکت بهساز نگهدار شهر

2.عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه 2 تهران به شماره قرارداد1250933/332 مورخ 29/10/98 به مبلغ 19.768.783.433 ریال  با شرکت بهساز نگهدار شهر