1.عملیات اجرای خط کشی محور آزاد راه شرق سپاهان به شماره قرارداد 1953/91 مورخ 26/05/1399 به مبلغ 1.950.000.000 ریال با شرکت تولیدی تجهیزات ایمنی راهها