1.خط کشی معابر در محدوده شهرداری منطقه2 تهران به شماره قرارداد 1391869/89 مورخ 12/11/94 به مبلغ 10.000.000.000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران

2.خرید مصالح و اجرای خط کشی معابر در محدوده شهرداری منطقه 2 تهران به شماره قرارداد 1124734/89 مورخ 15/09/94 به مبلغ 10.000.000.000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران