1.عملیات خرید مصالح و اجرای خط کشی در پروژه روسازی بتنی  منطقه 1 آزادراه تهران شمال به شماره قرارداد 1567/92/99 مورخ 31/4/99 به مبلغ 38.510.000.000 ریال  با شرکت ملی ساختمان