1.خط کشی محل تردد عابرین و سرعت گیرها به شماره قرارداد 29915 مورخ 22/03/95 به مبلغ 5.000.000.000 ریال با شهرداری اسلامشهر