1.اجرای عملیات خط کشی معابر شهر اصفهان  به شماره قرارداد 1534 مورخ 21/02/96 به مبلغ 109.987.800.000 ریال با شهرداری اصفهان