1.تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی با رنگ دو جزیی و سرد ترافیکی به شماره قرارداد 17660/8/101 مورخ 12/12/98 به مبلغ 3.269.750.000 ریال با شهرداری منطقه 8 کرمانشاه

2.تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ترسیم نقوش، فلش و خط نوشته با رنگ دوجزیی در سطح شهر کرمانشاه به شماره قرارداد 14846/4/101 مورخ 24/10/98 به مبلغ 3.000.000.000ریال با شهرداری منطقه 4 کرمانشاه

3.تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ترسیم نقوش-فلش- خط نوشته با رنگ دوجزیی به شماره قرارداد 16473/6/101 مورخ 12/9/98 به مبلغ2.500.000.000 ریال با شهرداری منطقه 6 کرمانشاه

4.عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی، ترسیم نقوش،فلش و بلوک عابر پیاده با رنگ دوجزیی به شماره16349/3/101مورخ 12/10/98 با شهرداری منطقه 3 کرمانشاه

5.تهیه و اجرای خط کشی عابر پیاده با رنگ ترافیکی تهیه مصالح، ترسیم  نقوش، فلش و بلوک به شماره 13131/2/101 مورخ 17/9/98 به مبلغ 3.280.000.000 ریال  با شهرداری منطقه 2 کرمانشاه