پروژه شهید چراغی قبل
پروژه شهید چراغی بعد
فتح بعد
فتح قبل
کاروانسرای سنگی قبل
کاروانسرای سنگی بعد
کندروی آزادگان قبل
کندروی آزادگان بعد

لیست قراردادها

سازمان حمل و نقل و ترافیک
2. پروژه های عمرانی : 136236977989 ریال
عملیات اجرایی اصلاح هندسی در پهنه غرب
عملیات اجرای طرحهای اصلاح هندسی و ایمنی در پهنه غرب شامل مناطق 5-9-10-21-22.
احداث و بهسازی پایانه شهید چراغی
احداث باد کندرو شرق به غرب آزادگان – معراج

شهرداری منطقه 2 :

1. پروژه های عمرانی :611 690 783 87 ریال

اصلا ح هندسی در سطح معابر منطقه2 فاز یک
اصلاح هندسی در بزرگراه چمران مسیر شمال به جنوب

شهرداری منطقه 9 :

پروژه های عمرانی: 891 115 393 222
تهیه و اجرای دیوار پیش ساخته بتنی
جمع آوری آبهای سطحی خیابان دانشگاه هوایی
تعریض بزرگراه آیت الله سعیدی شمال به جنوب
الوان رهاورد دنا
پروژه های عمرانی: 093 276 018 141
بهسازی معابر در پروژه های توسعه محلی شهرداری منطقه 9
احداث معابر بوستان جی در سطح منطقه 9
اجرای عملیات عمرانی پروژه های کوچک مقیاس در سطح محلات منطقه 9

شهرداری منطقه 16:
پروژه های ترافیکی : 922 135 219 41
تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر (1)
تهیه مصالح واجرای خط کشی معابر(2)
اجرای عملیات خط کشی معابر (ج) در محدوده منطقه 16 تهران
اجرای عملیات اپوکسی در عرشه و راه پله پل های عابر پیاده در سطح منطقه 16
خط کشی و امحا طرح خط سفید سطح محدوده منطقه 16 شهرداری تهران
اجرای عملیات خط کشی و امحا طرح خط سفید در محدوده منطقه 16 شهرداری تهران
اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر
اجرای خط کشی ترافیکی در سطح منطقه

پروژه های عمرانی : 650 266 974 12
اجرای عملیات اصلاح هندسی در سطح منطقه
تهیه آسفالت جهت باند کندرو شرق به غرب آزادگان-معراج واقع در سطح محدوده منطقه 16 شهرداری تهران
تکمیل باند کندرو شرق به غرب آزادگان-معراج واقع در سطح محدوده منطقه 16 شهرداری تهران

الوان رهاورد دنا
پروژه ترافیکی : 000 000 440 9
اجرای عملیات خط کشی معابر

شهرداری منطقه 18:
پروژه ترافیکی : 149 288 163 13
اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه
اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خطکشی معابر )نواحی 4و5و6و7 در سطح منطقه

پروژه عمرانی : 747 349 409 19
احداث پایانه اتوبوسرانی شهید باقزی در سطح منطقه 18
اجرای عملیات احداث بوستان واقع در 76 متری سعیدآباد جنب سازمان آب در سطح محدوده منطقه 18شهرداری تهران
تکمیل عملیات اجرایی بوستانلواسانی (زیرسازی،جدولگذاری و کفپوش) وکف سازی پایانه شهید باقری واقع در محدوده شهرداری منطقه 18 تهران