پروژه مقبره الشهدا واقع در بوستان بهاران محله وصفنارد تهران که با همکاری شرکت آژند سازه دنیز در دست احداث است، عملیات بتون ریزی خود را به اتمام رسانید.

به گفته مهندس نوروزی، طی روزهای گذشته عملیات آرماتوربندی فونداسیون محل پروژه و همچنین عملیات صفحه گذاری به اتمام رسیده است. ایشان افزودند که در صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۲ عملیات بتون ریزی فونداسیون آغاز و تا پایان روز متراژی بالغ بر  ۳۲۷.۶۴ متر مکعب بتون ریزی را به انجام رساندند.