پروژه ی اصلاح هندسی ترمینال شرق در دو مرحله ی تعریف شده است که فاز یک آن با پیشرفت90 درصدی در شرف اتمام قرار دارد.

به گفته ی مهندس نوروزی نماینده ی شرکت سازه رهاورد دنا ، قرارداد مذکور که با درونمایه ی اجرای رفیوژ، تغییر و تثبیت عرض خیابان و همچنین اصلاح راه ورودی ترمینال شرق می باشد، امروز شاهد نقشه برداری جهت برنامه ریزی آغاز فاز2 خواهد بود.