رزومه فروش شرکت

 ردیف کارفرما سال مبلغ


1
سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 99 3,200,000,000
2
سازمان سیما منظر شهرداری اراک 98 6,921,182,000
3
شهرداری شهریار 98 2,322,126,081
4
شهرداری اراک 98 20,461,600,000
5
شهرداری کرج 98 3,635,000,000
6
شهرداری پاکدشت 97 4,000,000,000
7
شهرداری ازنا 96 364,440,000
8
سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 95 2,775,000,000
9
سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 95 2,490,000,000
10
سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 95 1,565,000,000
11
شهرداری اسلامشهر 95 686,700,000
12
شهرداری کاشان 94 1,100,000,000

13 شهرداری کاشان 94 958,100,000
14
شهرداری زنجان 94 1,006,500,000
15
شهرداری شیراز 94 2,103,350,000
16
شهرداری اسلامشهر 94 434,910,000
17
شهرداری اهواز – منطقه یک 93 670,000,000
18
شهرداری اسلامشهر 93 483,840,000
19 شهرداری دماوند 93 2,033,100,000