رزومه فروش

ردیف کارفرما سال مبلغ
1 سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 99 3,200,000,000
2 سازمان سیما منظر شهرداری اراک 98 6,921,182,000
3 شهرداری شهریار 98 2,322,126,081
4 شهرداری اراک 98 20,461,600,000
5 شهرداری کرج 98 3,635,000,000
6 شهرداری پاکدشت 97 4,000,000,000
7 شهرداری ازنا 96 364,440,000
8 سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 95 2,775,000,000
9 سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 95 2,490,000,000
10 سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان 95 1,565,000,000
11 شهرداری اسلامشهر 95 686,700,000
12 شهرداری کاشان 94 1,100,000,000
13 شهرداری کاشان 94 958,100,000
14 شهرداری زنجان 94 1,006,500,000
15 شهرداری شیراز 94 2,103,350,000
16 شهرداری اسلامشهر 94 434,910,000
17 شهرداری اهواز – منطقه یک 93 670,000,000
18 شهرداری اسلامشهر 93 483,840,000
19 شهرداری دماوند 93 2,033,100,000

فهرست